Anatomia | Gady | Rejestracja, Cites | Żywienie | W naturze | Opis | W terrarium | Zakup | Higiena | Błędy | Faq | Choroby | Rozmnażanie
Rejestracja i Cites
W niniejszym dziale postaram się wyjaśnić w dużym skrócie czym jest Cites oraz problem rejestracji i handlu legwanami zielonymi. W sprawie handlu ograniczę się do wyjaśnień dotyczących obrotu handlowego na terenie Państwa Polskiego, ponieważ do takich transakcji najczęściej dochodzi. CITES ? (Convention on Intternational Trade in Dndangered Species of Wild Fauna and Flora) w tłumaczeniu: Konwencja o międzynarodowym obrocie zagrożonymi gatunkami dziko żyjących zwierząt i roślin. Została ona podpisana w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. zmieniona w Bonn dnia 22 czerwca 1979 r. przez co nazywana jest również Konwencją Waszyngtońską. Trzeba jednak wiedzieć, że odnosi się ona jedynie do obrotu okazami poza granicami UE, a regulacja obrotu zwierzętami wewnątrz Unii Europejskiej, pozostaje w gestii poszczególnych Państw Członkowskich. Tak więc wszyscy miłośnicy legwanów zielonych powinni wiedzieć, że zwierzęta te znajdują się w aneksie B Rozp. Rady (WE) Nr 338/97, co oznacza, że legwan zielony jest gatunkiem będącym przedmiotem obrotu międzynarodowego o tak wysokim poziomie, że zagraża on utrzymaniu się liczebności jego populacji, a nawet naraża przetrwanie w pewnych państwach, przez co obrót tymi zwierzętami powinien być uregulowany przepisami prawa zarówno unijnego jak i prawa wprowadzonego przez poszczególne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, czyli w przypadku Polski jest to ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o Ochronie Przyrody. Zajmę się dwoma problemami pojawiającymi się przy wejściu w posiadanie legwana zielonego, a mianowicie samym nabyciem/zbyciem zwierzęcia jak i jego rejestracją we właściwym Urzędzie. Jeżeli chodzi o prawo unijne to zgodnie z art. 8 Rozp. Rady (WE) Nr 338/97 ust. 5 władze każdego państwa członkowskiego same decydują jakie dokumenty potwierdzające nabycie mają być używane przy zarobkowym wykorzystaniu okazów z gatunków aneksu B, w którym figuruje legwan zielony. Prawo polskie ? ustawa o ochronie przyrody nie wprowadza żadnego zakazu handlu zwierzętami, których dotyczą art. 61-64. Nabyć legwana zielonego możemy od prywatnych hodowców nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również w sklepie zoologicznym, będącym podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie handlu zwierzętami. Kupując legwana od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bezwzględnie musimy zażądać dokumentu legalnego pochodzenia zwierzęcia, którym zgodnie z art. 64 ust. 2 Ustawy o Ochronie Przyrody może być zezwolenie importowe, weterynaryjne potwierdzenie urodzenia w niewoli lub inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia (czyli równie dobrze może to być rachunek na zakup legwana) . Zakładając, że kupujemy zwierzę od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w zakresie handlu zwierzętami, to osoba ta nie ma obowiązku posiadania i przekazywania dalej dokumentów stwierdzających legalne pochodzenie zwierzęcia, więc co w tym przypadku?, w zasadzie nic, wystarczy jedynie spisanie umowy kupna-sprzedaży legwana i mamy dokument wymagany do rejestracji zgodnie z art. 64 ust. 6 pkt. d. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 9 Rozp. (WE) nr 338/97 ust. 4 żywe zwierzęta z aneksu B (legwan zielony) powinno się sprzedawać wraz z instrukcją obsługi, co oznacza, że sprzedający jest zobowiązany poinformować kupującego o warunkach przetrzymywania okazu. Jeżeli staliśmy się już szczęśliwymi posiadaczami legwana zielonego pozostaje nam zgłosić go do rejestru zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody do właściwego Starosty w Wydziale Ochrony Środowiska. Najśmieszniejsze jest to, że żaden przepis nie mówi o tym, że zwierzak musi być zarejestrowany. Reasumując, po złożeniu wniosku o rejestrację spełniliśmy ustawowy obowiązek. Do wniosku dołączamy oczywiście dokumenty, które otrzymaliśmy w sklepie lub umowę od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na koniec trochę o opłatach. Składając wniosek jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty w postaci znaczków skarbowych: -5 zł. na wniosku -0,50 zł. na załączniku (kopi rachunku lub umowy kupna ? sprzedaży) Jak już spełnimy swój ustawowy obowiązek to na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176) zostaniemy wezwani do kolejnych opłat: 20 zł. za dokonanie wpisu do rejestru 11 zł. za wydanie zaświadczenia Jednocześnie przypominam, że naszym ustawowym obowiązkiem jest jedynie zgłoszenie zwierząt do rejestru, a nie ich zarejestrowanie. Szymon Zjawiński "kymon"


Dyskusje na forum:
Reklama:

terrarium terrarystyka ptasznik ptaszniki